Kuze Bellows Kogyosho Co Ltd

74-1, Minamichujo Tsubata-Cho,Kahoku-Gun, Ishikawa-Ken 929-0343 Japan
74-1, Minamichujo Tsubata-Cho,Kahoku-Gun, Ishikawa-Ken 929-0343 Ishikawa 929-0343 Japan
tel:+81-76-289-2139tel:+81-76-289-2139
fax:+81-76-289-4141